Gwarancja

Gwarancja na wykonane usługiGWARANCJA JAKOŚCI NA WYKONANE USŁUGI

Gwarant: …………………………………………… (wpisać podmiot udzielający gwarancji)

Roboty:  instalacyjne wykonywane przez Wykonawcę (Gwaranta) na podstawie Umowy o wykonanie robót budowlano-remontowe i instalacyjne  Nr ……………. zawartej dnia dotyczącej ………………… ………………………….. której Inwestorem jest …………………………………… ………………………………………………..………………………………………………………..

Umowa:  umowa o wykonanie usługi, której przedmiotem są :……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….
Uprawniony z gwarancji: Podmiot, który występuje jako Zamawiający w Umowie jak również każdy podmiot, na rzecz którego Zamawiający przelał swoje prawa i obowiązki wynikające z Umowy, a także następca prawny Zamawiającego.

1. Oświadczenie i zapewnienie Gwaranta

Gwarant niniejszym oświadcza i zapewnia Uprawnionego z Gwarancji, że wykonane przez niego Roboty objęte Przedmiotem Umowy zostały wykonane prawidłowo, zgodnie z Umową, specyfikacją techniczną i dokumentacją projektową do Umowy, a także zgodnie z najlepszą wiedzą Gwaranta oraz aktualnie obowiązującymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym istniejącymi w tym zakresie Polskimi Normami. Poprzez niniejszą Gwarancję Gwarant przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność za wady Robót powstałe na skutek niezachowania przez Gwaranta któregokolwiek z obowiązków Gwaranta określonych powyżej.

2. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji

Gwarant będzie odpowiedzialny wobec Uprawnionego z Gwarancji za wszelkie wady Robót, które wyjdą na jaw po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (od Uprawnionego z Gwarancji) – aż do upływu terminu wynikającego z niniejszej Gwarancji. Odpowiedzialność Gwaranta za wady Robót obejmuje zarówno wady Robót, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora (Uprawnionego z Gwarancji), lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora, lecz za które odpowiedzialność ponosi Gwarant. Odpowiedzialność Gwaranta wynikająca z Gwarancji obejmuje obowiązek usunięcia wad Robót, które zostaną Gwarantowi notyfikowane do upływu terminu wynikającego  z Gwarancji. W przypadku nie usunięcia wad Robót w terminie wskazanym przez Uprawnionego z Gwarancji lub, gdy wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony w Gwarancji będzie uprawniony do wykonywania uprawnień opisanych poniżej w procedurze reklamacyjnej.

3. Termin obowiązywania Gwarancji

Odpowiedzialność Gwaranta z tytułu niniejszej gwarancji rozpoczyna się z dniem odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora i kończy się po upływie 3 miesięcy licząc od tej daty. Jeżeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiałów i urządzeń przewidują dłuższy okres gwarancji niż gwarancja udzielona przez Wykonawcę – obowiązuje okres gwarancji w wymiarze równym okresowi gwarancji producenta.

4. Procedura reklamacyjna

Uprawniony z Gwarancji jest obowiązany zawiadomić Gwaranta o dostrzeżonej wadzie Robót, która to wada wyszła na jaw po dokonaniu odbioru końcowego Inwestycji przez Inwestora – nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty jej dostrzeżenia.
Informacja powinna mieć formę pisemną (list polecony za zwrotnym po świadczeniem odbioru) oraz zawierać wykaz dostrzeżonych wad związanych z wykonanymi przez Gwaranta Robotami, zawierać termin i miejsce oględzin, nie krótszy jednakże niż 3 dni od daty otrzymania przez Gwaranta pisemnego powiadomienia o wadach oraz zawierać wskazany przez Uprawnionego z Gwarancji termin na usunięcie wad, który powinien być wskazany jako termin w dniach lub tygodniach od daty podpisania protokołu, o którym mowa niżej.

Istnienie wady stwierdza się protokolarnie.

W ramach niniejszej Gwarancji Gwarant ma obowiązek być obecny przy spisywaniu protokołu. W protokole odnotowany zostanie termin na usunięcie wad Robót przez Gwaranta liczony od daty podpisania protokołu. Ewentualny brak obecności Gwaranta przy spisywaniu protokołu Gwarant uzasadni, udokumentuje i uprzednio notyfikuje Uprawnionemu z Gwarancji. W przypadku niewykonania tego obowiązku przez Gwaranta, Gwarant upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do odnotowania tego faktu w protokole  i wykonywania uprawnień z niniejszej Gwarancji przez Uprawnionego z Gwarancji w sposób, w jaki Uprawniony z Gwarancji powinien je wykonywać w przypadku odmowy przez Gwaranta usunięcia wad.

Jeśli Gwarant uzasadni i udokumentuje Uprawnionemu z Gwarancji przyczyny z powodu, których, nie mógł być obecny w dniu i w miejscu wyznaczonym na podpisanie protokołu, Uprawniony z Gwarancji ma prawo wyznaczyć nowy termin podpisania protokołu. Ponowny brak obecności Gwaranta z jakiejkolwiek przyczyny przy podpisywaniu protokołu upoważnia Uprawnionego z Gwarancji do wykonywania uprawnień jak wyżej, tj. do wykonywania uprawnień z Gwarancji w sposób, jakby Gwarant odmówił usunięcia wad.

Usunięcie wad Robót przez Gwaranta zostanie stwierdzone protokolarnie przez Inwestora w terminie do 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia usunięcia wad przez Gwaranta.

Jeżeli Gwarant odmówi usunięcia wad, a z protokołu wynika, że są to wady, za które odpowiedzialność ponosi Gwarant (za odmowę usunięcia wad uważana będzie również odmowa podpisania przez Gwaranta protokołu, o którym mowa wyżej), nie usunie wad  w terminie wyznaczonym przez Uprawnionego z Gwarancji, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony usunąć wady na koszt i ryzyko Gwaranta.

Jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Uprawniony z Gwarancji będzie uprawniony według swego wyboru do obniżenia ceny za Roboty w stosunku, w jakim wartość Inwestycji z wadami pozostaje do wartości Inwestycji bez wad lub od Umowy odstąpić bez konieczności wyznaczania Gwarantowi terminu dodatkowego na ich usunięcie.

Powyższe nie wyłącza innych uprawnień Uprawnionego z Gwarancji wynikających  z Umowy.

Podpis Gwaranta:

Data wystawienia dokumentu Gwarancji: